پرش لینک ها

بازدید جناب آقای دکتر محمد شریف ملک زاده ، رییس محترم هیئت مدیره ی سازمان جهانی Global Halal Tourism Organization از صنایع شیر پگاه در سومین کنگره ی بین المللی علوم و صنایع غذایی ایران