پرش لینک ها

دوره های آموزشی کوتاه مدت

ثبت نام

شهریه (تومان)

روز

تاریخ برگزاری

مدت
(ساعت)

عنوان دوره آموزشی

ردیف

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

مدیریت روابط عمومی

1

ثبت نام

420000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

اصول و فنون روابط عمومی

2

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

اصول خبر نویسی در روابط عمومی

3

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

مدیریت زمان

4

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

قوانین کار و تامین اجتماعی

5

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

فنون پذیرایی و تشریفات

6

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

آشنایی با نظام پیشنهادات و نحوه پیاده سازی آن در سازمان ها

7

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

فن بیان و سخنرانی- مهارت های ارائه مطالب

8

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

روابط عمومی الکترونیک

9

ثبت نام

420000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

آیین نگارش و مکاتبات اداری

10

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

آداب معاشرت و رفتار حرفه ای در سازمان و شرکت ها

11

ثبت نام

420000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

اصول مدیریت و سرپرستی

12

ثبت نام

420000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

مدیریت امور اداری و کارگزینی

13

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

علوم رفتاری و اصول روابط عمومی موثر در انتظامات و نگهبانی

14

ثبت نام

420000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

مدیریت حقوق و مزایای کارکنان

15

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

16

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئولان دفاتر مدیران

17

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

نکات کلیدی در ایجاد انگیزش و توانمندی کارکنان

18

ثبت نام

420000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

اداره امور دفتری

19

ثبت نام

420000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

مدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی

20

ثبت نام

420000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

 

تکنیک ها و شیوه های نوین تدریس

21

ثبت نام

420000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

اصول گزارش نویسی و شیوه نگارش نامه های اداری

22

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

23

ثبت نام

420000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

مدیریت برون سپاری

24

ثبت نام

575000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

24

مدیریت منابع انسانی (HRM (

25

ثبت نام

420000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان

26

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

مهارت های کاربردی مسئولان دفاتر مدیران(منشی گری مدرن)

27

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

تحقیق و توسعه و نقش آن در مدیریت بحران سازمان ها

28

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

مهارت های ارائه مطالب(فن بیان و سخنرانی)

29

ثبت نام

420000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

30

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

آداب و تشریفات برگزاری مجامع شرکت ها

31

ثبت نام

420000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

شیوه های نوین نیاز سنجی ، برنامه ریزی و سنجش اثربخشی آموزش مبتنی بر استاندارد ISO 10015

32

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

توانمند سازی مسئولین دفاتر مدیران

33

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

انتظامات پیشرفته حرفه ای

34

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

روابط عمومی موثر در شغل نگهبانی و حفاظت فیزیکی

35

ثبت نام

420000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

مهارت ها و تکنیک های مصاحبه استخدامی

36

ثبت نام

420000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

اصول پذیرایی و میزبانی بین الملل

37

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

آشنایی با فنون و روش کار با مدیران مافوق

38

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

روش های نوین پرداخت پاداش در مدیریت

39

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

برون سپاری آموزش و بهسازی منابع انسانی

40

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

سازمان شاد و موفق

41

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

روانشناسی صنعتی

42

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

اصول سرپرستی

43

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

مدیریت بیمه و بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی و معافیت ها

44

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

مهارت های برقراری ارتباط موثر در سازمان ها و شرکت ها

45

ثبت نام

420000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

فرهنگ و اخلاق سازمانی

46

ثبت نام

420000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

توانمند سازی مسئولین دفاتر مدیران

47

ثبت نام

420000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

تربیت ارزیاب در کانون ارزیابی

48

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

اصول و روش های بایگانی مدرن

49

ثبت نام

420000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

روابط عمومی تجاری و صنعتی

50

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

مدیریت استعداد یابی و جانشین پروری در سازمان ها

51

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

حسابداری حقوق و دستمزد

52

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

مهندسی فروش

53

ثبت نام

420000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

حسابداری فروش

54

ثبت نام

420000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

مدیریت  و مهندسی خرید

55

ثبت نام

420000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی

56

ثبت نام

420000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

616

ارتباط موثر در بازاریابی و فروش

57

ثبت نام

420000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

اصول و فنون ارتباطات تلفنی و تکنیک های فروش

58

ثبت نام

420000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

حسابداری مالیاتی

59

ثبت نام

420000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

مدیریت مالی پروژه ها

60

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

بازاریابی دیجیتال

61

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

اصول تدارکات و خرید های داخلی

62

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

اصول بایگانی اسناد مالی و بانکی

63

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

بازاریابی دارویی و استراتژی های آن در صنایع دارویی

64

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

قانون مالیات بر ارزش افزوده و معاملات فصلی

65

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

قرارداد کار با تاکید بر نکات قانونی و حقوقی

  66

ثبت نام

420000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

اصول بازرگانی و تجارت بین المللی

67

ثبت نام

420000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

مفاهیم مالی برای مدیران غیر مالی
اصول و فنون مذاکره موفق

68

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

ارتقا مهارت های فروش

69

ثبت نام

420000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

مدیریت ارتباط با مشتری و اندازه گیری رضایت مشتری

70

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

روانشناسی فروش و تکنیک های متقاعد کردن مشتری

71

ثبت نام

420000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

بودجه ریزی عملیاتی

72

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

تکنیک های کاربردی افزایش فروش

73

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

تهیه و تنظیم صورت های مالی تلفیقی

74

ثبت نام

420000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

مدیریت خرید و سفارشات خارجی

75

ثبت نام

420000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

مدیریت و رهبری فروش

76

ثبت نام

420000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

قوانین بیمه و مالیات

77

ثبت نام

420000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

قوانین و مقررات امور کمرکی و ترخیص کالا

78

ثبت نام

240000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

مدیریت خدمات پس از فروش

79

ثبت نام

420000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

اصول و مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی

80

کد دوره نام دوره

مدت

دوره

شهریه

( تومان)

مکان برگزاری تاریخ برگزاری ثبت نام
1001 مدیریت جهانگردی-ایرانگردی 24 360000 تهران بعد از تکمیل ظرفیت اعلام خواهد شد. ثبت نام
1002 مدیریت هتلداری 16 240000 ثبت نام
1003 اقتصاد  و توسعه گردشگری 16 240000 ثبت نام
1004 تورلیدری 16 240000 ثبت نام
1005 راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی 16 240000 ثبت نام
1006 تورگردانی حرفه ای 16 240000 ثبت نام
1007 شناخت صنعت گردشگری 16 240000 ثبت نام
1008 مکاتبات انگلیسی گردشگری 24 360000 ثبت نام
1009

راهنمای تورهای زمین گردشگری

(ژئوتوریسم)

 

16

240000 ثبت نام
1010 مدیریت تخصصی واحدهای اقامتی 16 240000 ثبت نام
1011 بیمه مسافرتی و گردشگری 16 240000 ثبت نام
1012 راهنمایان محلی 16 240000 ثبت نام
1013 دوره مدیران عامل آژانس های مسافرتی 16 240000 ثبت نام
1014 کمکهای اولیه در گردشگری 16 240000 ثبت نام
1015 دوره راهنمایان اکوتوریسم 16 240000 ثبت نام
1016 دوره مدیریت عمومی واحدهای اقامتی 16 240000 ثبت نام
1017 دوره زبان تخصصی گردشگری 24 360000 ثبت نام
1018 دوره مهارت های فروش اینترنتی خدمات گردشگری 24 360000 ثبت نام
1019

بکار گیری  HSE در صنایع

( مقدماتی)

 

16

240000 ثبت نام
1020

بکار گیری  HSE در صنایع

( متوسطه)

 

16

240000 ثبت نام
1021

بکار گیری  HSE در صنایع

( پیشرفته)

16 240000 ثبت نام
1022 دوره آموزشی بهداشت و ایمنی در محیط کار 24 360000 ثبت نام
1023 مدیر کیفیت و ایمنی در صنایع غذایی 24 360000 ثبت نام
1024 راهنمای گردشگری کویر و بیابان 16 240000 ثبت نام
1025 راهنمای محلی و بومی 16 240000 ثبت نام
1026 کارمند بازار یابی و فروش در آژانس های جهانگردی 16 240000 ثبت نام
1027 راهنمای گردشگری مناطق روستایی و کوهستانی 16 240000 ثبت نام
1028 مدیر بوم خانه های گردشگری 16 240000 ثبت نام
1029 دوه آموزش بهداشت و سلامت مواد غذایی 24 360000 ثبت نام
1031 امنیت گردشگری 16 240000 ثبت نام
1032 گردشگری حلال 16 240000 ثبت نام
1033 گردشگری مذهبی 16 240000 ثبت نام
1044 کارآفرینی گردشگری 16 240000 ثبت نام