پرش لینک ها

اولین دوره عالی بین المللی مدیریت کسب وکار

مرکز آموزش هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران “هما”
با همکاری سازمان های بین المللی برگزار می کند
اولین دوره عالی بین المللی (دکتری مدیریت گردشگری گرایش حمل و نقل هوایی)
شروع ثبت نام از تاریخ 06/10/ 98

شماره های تماس: 46627723-021

                    66485226

زمان شروع دوره:  مهر ماه   1398

مکان : مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی” هما”

اطلاعات بیشتر