پرش لینک ها

Author: administrator

امضا تفاهم نامه همکاری آموزشی و توسعه گردشگری سازمان بین المللی سیتی وان و کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران

امضا تفاهم نامه همکاری بین سازمان بین المللی سیتی وان و کمیسیون گردشگری و کسب و کار اتاق بازرگانی ایران برای دوره های آموزشی و توسعه گردشگری و کسب و کار: به گزارش روابط عمومی سازمان بین المللی سیتی وان و سازمان جهانی گردشگری حلال

مصاحبه پروفسور محمد شریف ملک زاده در خصوص گردشگری حلال

به گزارش روابط عمومی سازمان بین المللی سیتی وان، با توجه به رشد چشمگیر صنعت گردشگری حلال در یک دهه اخیر در دنیا، رشد چشمگیری داشته است در حال حاضر برابر آمار های جهانی 40 درصد درآمد حاصل از گردشگری دنیا به گردشگری حلال اختصاص
به گزارش روابط عمومی سازمان بین المللی سیتی وان، با توجه به رشد چشمگیر صنعت گردشگری حلال در یک دهه اخیر در دنیا، رشد چشمگیری داشته است در حال حاضر برابر آمار های جهانی 40 درصد درآمد حاصل از گردشگری دنیا به گردشگری حلال اختصاص