پرش لینک ها

توافق سازمان بین المللی سیتی با کانون انجمنهای صنفی کارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور

توافق سازمان بین المللی سیتی با کانون انجمنهای صنفی کارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور حهت برگزاری دوره های تخصصی و دکتری تجربی برای راهنمایان تور.