پرش لینک ها

Tag: سیتی وان، سازمان بین المللی، گواهی ثبت علامت، siti1

گواهی ثبت علامت تجاری و لوگوی SITI1 به زبان انگلیسی و بدون متن بنام سازمان بین المللی سیتی وان توسط سازمان ثبت اسناد کشور در 36 طبقه کالایی

گواهی ثبت علامت تجاری و لوگوی SITI1 به زبان انگلیسی و بدون متن بنام سازمان بین المللی سیتی وان توسط سازمان ثبت اسناد کشور در 36 طبقه کالایی  

گواهی ثبت علامت تجاری و برند بین المللی SITI1 به دو زبان فارسی و انگلیسی بنام سازمان بین المللی سیتی وان توسط سازمان ثبت اسناد کشور در 21 طبقه کالایی

گواهی ثبت علامت تجاری و برند بین المللی SITI1 به دو زبان فارسی و انگلیسی بنام سازمان بین المللی سیتی وان توسط سازمان ثبت اسناد کشور در 21 طبقه کالایی