پرش لینک ها

Tag: سازمان بین المللی سیتی وان – گردشگری حلال ، سازمان بین المللی سیتی وان ، گردشگری حلال و گروه فن آوری اسرم امرم ، سیتی وان ، سیتی1

امضاء تفاهم نامه فی مابین سازمان بین المللی سیتی وان- گردشگری حلال و گروه فن آوری SRAM MRAM

امضاء تفاهم نامه فی مابین سازمان بین المللی سیتی وان - گردشگری حلال و گروه فن آوری SRAM MRAM راه اندازی سازمان جهانی گردشگری حلال در لندن با مشارکت سازمان بین المللی سیتی وان و گروه فن آوری SRAM MRAM