پرش لینک ها

دوره های آموزشی کوتاه مدت

ثبت نام

شهریه (تومان)

روز

تاریخ برگزاری

مدت
(ساعت)

عنوان دوره آموزشی

ردیف

ثبت نام

768.000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

اصول و فنون روابط عمومی

1

ثبت نام

370.000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

قوانین کار و تامین اجتماعی

2

ثبت نام

480.000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

فنون پذیرایی و تشریفات

3

ثبت نام

480.000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

فن بیان و سخنرانی- مهارت های ارائه مطالب

4

ثبت نام

460.000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

آداب معاشرت و رفتار حرفه ای در سازمان و شرکت ها

5

ثبت نام

430.000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

نکات کلیدی در ایجاد انگیزش و توانمندی کارکنان

6

ثبت نام

430.000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

تحقیق و توسعه و نقش آن در مدیریت بحران سازمان ها

7

ثبت نام

450.000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

8

ثبت نام

380.000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

آداب و تشریفات برگزاری مجامع شرکت ها

9

ثبت نام

400.000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

اصول پذیرایی و میزبانی بین الملل

10

ثبت نام

425.000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

آشنایی با فنون و روش کار با مدیران مافوق

11

ثبت نام

360.000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

مدیریت بیمه و بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی و معافیت ها

12

ثبت نام

360.000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

فرهنگ و اخلاق سازمانی

13

ثبت نام

400.000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

روابط عمومی تجاری و صنعتی

14

ثبت نام

400.000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

مدیریت استعداد یابی و جانشین پروری در سازمان ها

15

ثبت نام

800.000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

مدیریت مالی پروژه ها

16

ثبت نام

520.000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

بازاریابی دیجیتال

17

ثبت نام

450.000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

بازاریابی دارویی و استراتژی های آن در صنایع دارویی

18

ثبت نام

420.000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

قرارداد کار با تاکید بر نکات قانونی و حقوقی

19

ثبت نام

720.000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

مفاهیم مالی برای مدیران غیر مالی
اصول و فنون مذاکره موفق

20

ثبت نام

520.000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

8

ارتقا مهارت های فروش

21

ثبت نام

840.000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

مدیریت خرید و سفارشات خارجی

22

ثبت نام

608.000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

قوانین بیمه و مالیات

23

ثبت نام

608.000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالا

24

ثبت نام

768.000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

اصول و مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی

25

ثبت نام

1.080.000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

24

مدیریت جهانگردی-ایرانگردی

26

ثبت نام

800.000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

مدیریت هتلداری

27

ثبت نام

720.000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

تورلیدری

28

ثبت نام

768.000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

29

ثبت نام

608.000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

بیمه مسافرتی و گردشگری

30

ثبت نام

640.000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

دوره مدیریت عمومی واحدهای اقامتی

31

ثبت نام

1.200.000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

24

دوره زبان تخصصی گردشگری

32

ثبت نام

1.200.000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

24

دوره مهارت های فروش اینترنتی خدمات گردشگری

33

ثبت نام

768.000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

بکار گیری HSE در صنایع ( مقدماتی)

34

ثبت نام

720.000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

بکار گیری HSE در صنایع ( متوسطه)

35

ثبت نام

720.000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

بکار گیری HSE در صنایع ( پیشرفته)

36

ثبت نام

1.152.000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

24

مدیر کیفیت و ایمنی در صنایع غذایی

37

ثبت نام

640.000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

امنیت گردشگری

38

ثبت نام

640.000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

گردشگری حلال

39

ثبت نام

640.000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

گردشگری مذهبی

40

ثبت نام

800.000

مطابق تقویم آموزشی

بعد از تکمیل ظرفیت

16

کارآفرینی گردشگری

41