پرش لینک ها

شما با عضویت در سازمان بین المللی سیتی وان جزء اهداف آن تابلوی راهنما قرار خواهید گرفت و به این ترتیب وارد یک چرخه اقتصادی بزرگ شده که با دیگر اعضاء سیتی وان که از اصناف و گروه های مختلف هستند لینک خواهید شد. برای عضویت لازم است پروانه بین المللی استاندارد محصول سازمان بین المللی سیتی وان را دریافت نمایید که برای این منظور باید با تکمیل فرم در خواست، گام اول را بردارید و سپس با مراجعه به سازمان با همکاری و راهنمایی پرسنل واحد مربوطه اقدامات لازم بعمل آمده و سپس با تشکیل شورای عالی استاندارد و بررسی صلاحیت واحد متقاضی بر اساس مستندات و مجوزات آن واحد، و نیز ارزیابی بر اساس چک لیست های استاندارد بین المللی و دریافت تاییدیه این شورا در مراحل بعد اقدام به صدور پروانه می گردد.

دانلود فرم درخواست صدور پروانه بین المللی استاندارد محصول

جهت ثبت نام دریافت مجوز صدور پروانه بین المللی استاندارد محصول

 

مبلغ 1/000/000 ریال به شماره حساب 0112330952007 نزد شعبه بانک ملی ایران به نام سازمان بین المللی سیتی وان واریز نموده و فیش واریزی خود را با دیگر مدارک برای ما ارسال فرمایید.

مدارک خود را با توجه به نوع خدمات مشخص نموده و ارسال فرمایید

    تمام فیلدهای * دار اجباری می باشد
    حقیقیحقوقی*


    * رسته
    اقتصادیصنعتیخدماتیصنفی