پرش لینک ها

مراحل صدور پروانه بین المللی استاندارد محصول در حوزه کیفیت، سلامت، حلیت و اصالت

مراجعه حضوری به سازمان جهت پر کردن چک لیست ثبت نام و تکمیل مدارک
ارجاع به واحدهای امور قراردادها / حقوقی / بازرگانی / مالی سازمان
اعلام نتایج به واحدهای متقاضی صدور پروانه

صدور پروانه

دریافت فرم درخواست از روی سایت، تکمیل آن و بارگزاری بصورت JPEG
تشکیل شورای استاندارد جهت بررسی اسناد و مدارک
انجام بازرسی و در صورت نیاز نمونه گیری
دریافت کد اختصاصی برای واحد مربوطه