پرش لینک ها

A Message to the World Vision of Dr.Malekzadeh Chairman of GHTO

فیلم چهارم – تغذیه سالم پیام به جهانیان نقطه نظرات آقای دکتر ملک زاده 

رئیس هیئت مدیره سازمان جهانی گردشگری حلال