پرش لینک ها

فیلم سخنرانی جناب آقای دکتر قاسمیان پور ، رییس محترم کلینیک تخصصى دندانپزشکى مهر گاندى در مراسم اعطاى پروانه بین المللى استاندارد محصول و خدمات به کلینیک تخصصى دندانپزشکى مهر گاندى