پرش لینک ها

فیلم سخنرانی جناب آقای دکتر محمدنعیم امینی فرد نماینده محترم مجلس و نائب رییس دوم کمیسیون بهداشت و درمان در مراسم اعطاى پروانه بین المللى استاندارد محصول و خدمات به کلینیک تخصصى دندانپزشکى مهر گاندى