پرش لینک ها

ضرورت توجه به اقتصاد گردشگری از دیدگاه پروفسور محمد شریف ملک زاده

ضرورت توجه به اقتصاد گردشگری از دیدگاه پروفسور محمد شریف ملک زاده

در خبرنامه گنجینه سما

فایل کامل 

https://sharif1400.ir/books/sama.pdf