پرش لینک ها

درج خبر” دریافت جایزه بین المللی گردشگری حلال به دکتر محمد شریف ملک زاده استاد دانشگاه و تنها صادر کننده پروانه بین المللی استاندارد محصولات گردشگری حلال ” در هفته نامه های حماسه (اجتماعی،فرهنگی،سیاسی و اقتصادی)و منشور برادری (سیاسی، اجتماعی، دینی و اقتصادی)