پرش لینک ها

بازتاب خبر استقبال‌ جهانی از تئوری جهانی پروفسور محمد شریف ملک زاده در سایتها و خبرگزاری های داخلی کشور

بازتاب خبر استقبال‌ جهانی از تئوری جهانی پروفسور محمد شریف ملک زاده در سایتها و خبرگزاری های داخلی کشور

سایتها و خبرگزاری های داخلی کشور خبر استقبال‌ جهانی از تئوری جهانی پروفسور محمد شریف ملک زاده را در صدر اخبار خود قرار دادند 

 

http://asrsanat.com/?p=29832

https://www.sedayebank.com/video/11461/

http://eghtesadsalem.com/?p=34522

http://donyayekhabar.com/?p=23108

https://www.naftema.com/video/143623/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87

http://eghtesadsalem.com/?p=34522

https://www.sedayebank.com/video/11461/

http://donyayekhabar.com/?p=23108

http://asrsanat.com/?p=29832

http://www.ana.press/x7rZx

https://www.iran-spe.com/post/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%E2%80%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87

https://www.ghatreh.com/news/nn62495563/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-UNWTO-

https://www.pishkhan.com/news/202923

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Firaneconomist.com%2Ffa%2Fnews%2F367619%2F%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25AC-%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25B1-%25D9%2588-%25D8%25AA%25D8%25B4%25DA%25A9%25D8%25B1-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25AC%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2582%25D9%2582-%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D9%25BE%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2581%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25B1-%25D9%2585%25D9%2584%25DA%25A9-%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2587&psig=AOvVaw0-Jwrzcw8wcAYEwgBVv25l&ust=1643885421378000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiUsoHG7OD1AhWY_bsIHY-mCWoQr4kDegQIARBF

http://eghtesadibartar.ir/media/

https://kafehnews.ir/?option=com_k2&view=item&id=1049

https://khabarijat.ir/?option=com_k2&view=item&id=5