پرش لینک ها

برگزاری وبینار دکتر محمدشریف ملک زاده با موضوع تاثیر کرونا بر روابط بین الملل و اقتصاد جهان در سال 2020

برگزاری وبینار دکتر محمدشریف ملک زاده با موضوع تاثیر کرونا بر روابط بین الملل و اقتصاد جهان در سال 2020