پرش لینک ها

Tag: چارت معاونت آموزش و پژوهش

ساختار معاونت

چارت معاونت آموزش و پژوهش     معاونت آموزش و پژوهش شرح وظایف معاون آموزش و پژوهش اداره کلیه امور آموزشی و پژوهشی و اتخاذ تصمیم در این حوزه. نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی. تدوین و پیشنهاد اصول اجرایی امور آموزش و پژوهش. تنظیم دستور جلسات