پرش لینک ها

مصاحبه پروفسور محمد شریف ملک زاده در خصوص گردشگری حلال

به گزارش روابط عمومی سازمان بین المللی سیتی وان، با توجه به رشد چشمگیر صنعت گردشگری حلال در یک دهه اخیر در دنیا، رشد چشمگیری داشته است در حال حاضر برابر آمار های جهانی 40 درصد درآمد حاصل از گردشگری دنیا به گردشگری حلال اختصاص دارد. پروفسور محمد شریف ملک زاده با توجه به جایگاه گردشگری حلال در جهان  در خصوص برند جهانی گردشگری حلال توضیحاتی را در مصاحبه با روزنامه ی حسبان ارائه داد.

نوشته‌های تازه