پرش لینک ها

شرکت یزدان نخل دالکی (دستمال کاغذی خانواده)

 

شرکت یزدان نخل دالکی (دستمال کاغذی خانواده)

آدرس:استان بوشهر، بزرگراه سیراف-بوشهر، شهرک صنعتی بوشهر ۲، فاز ۲، بلوار خلیج فارس

تلفن :۳۵۴۶ ۳۳۴۵ ۰۷۷

شماره پروانه استاندارد محصول : 31/0016/17065

تاریخ اعتبار :30/07/2019

شماره سریال پروانه :SITI 1.2383.97